رازهایی برای پناهندگان

by Simon Proctor


Formats

E-Book
$11.99
Softcover
$36.47
E-Book
$11.99

Book Details

Language : English
Publication Date : 7/28/2012

Format : E-Book
Dimensions : N/A
Page Count : 236
ISBN : 9781477215258
Format : Softcover
Dimensions : 6x9
Page Count : 236
ISBN : 9781477215241

About the Book

Simon Proctor, the author of this book, has spent more than three years putting together his twelve years of experience, studies and research about refugees, their problems, and various ways to help them. It is hoped at this point, that, for people affected by living in countries that have political, social and religious difficulties, this book might be seen as a small step towards informing and training about human rights in some areas, and may make a small difference in improving their human rights situation. By writing this book, Simon Proctor aims to show refugees their general rights, but he is not responsible for any incorrect use of the book's contents. سایمون پراکتر نویسنده این کتاب بیش از سه سال وقت صرف نمود تا تجربیات، مطالعات و تحقیقات دوازده ساله اش را در مورد پناهجویان، مشکلات آنها و راه کارهایی که می تواند به آنها کمک نماید را در این کتاب گرد هم آورد. امید وی بر این است در این برهه از زمان که ملت ها درگیر جنگ های سیاسی، مشکلات اجتماعی و اختلافات مذهبی هستند، انتشار این کتاب بتواند گامی کوچک در اطلاع رسانی و آموزشهایی در برخی زمینه های مربوط به حقوق بشر تلقی گردد و سهم ناچیزی در بهبود وضعیت حقوق انسان ها داشته باشد. هدف نویسنده از نوشتن این کتاب شناساندن حقوق عمومی پناهجویان به آن ها می باشد و وی هیچ مسئولیتی را درباره سوء استفاده خوانندگان از مطالب و نوشته های کتاب بر عهده نخواهند گرفت.


About the Author

Simon Proctor, the author of this book, has spent more than three years putting together his twelve years of experience, studies and research about refugees, their problems, and various ways to help them. It is hoped at this point, that, for people affected by living in countries that have political, social and religious difficulties, this book might be seen as a small step towards informing and training about human rights in some areas, and may make a small difference in improving their human rights situation. By writing this book, Simon Proctor aims to show refugees their general rights, but he is not responsible for any incorrect use of the book's contents. سایمون پراکتر نویسنده این کتاب بیش از سه سال وقت صرف نمود تا تجربیات، مطالعات و تحقیقات دوازده ساله اش را در مورد پناهجویان، مشکلات آنها و راه کارهایی که می تواند به آنها کمک نماید را در این کتاب گرد هم آورد. امید وی بر این است در این برهه از زمان که ملت ها درگیر جنگ های سیاسی، مشکلات اجتماعی و اختلافات مذهبی هستند، انتشار این کتاب بتواند گامی کوچک در اطلاع رسانی و آموزشهایی در برخی زمینه های مربوط به حقوق بشر تلقی گردد و سهم ناچیزی در بهبود وضعیت حقوق انسان ها داشته باشد. هدف نویسنده از نوشتن این کتاب شناساندن حقوق عمومی پناهجویان به آن ها می باشد و وی هیچ مسئولیتی را درباره سوء استفاده خوانندگان از مطالب و نوشته های کتاب بر عهده نخواهند گرفت.